image banner
Thông báo định hướng nội dung ôn tập kiểm tra kiến thức Tin học, Tiếng Anh đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục nhưng chưa có tín chỉ tin học, ngoại ngữ
Tải về